بیماری ها کیست مویی

بیماری کیست مویی یا سینوس پیلونیدال

مشکل کیست مویی یا سینوس پیلونیدال یک بیماری نشیمنگاهی به ظاهر ساده است که البته درمان آن به سادگی ظاهرش نبوده و نیازمند اقدام درمانی غیر دارویی و جراحی برای بهبودی ک