روابط زناشویی سلامت خانواده

7 اصل مهم در رابطه زناشویی برای تحکیم روابط و بهره مندی از زندگی شاد

ازدواج یک رابطه بین دو نفر است. اصول زناشویی تکنیک ها و روش هایی است که می تواند توسط یک زوج به منظور تقویت و محافظت از رابطه زناشویی دنبال شود. اصولی وجود دارند که در صورت رعایت آنها می توان از تبدیل یک رابطه به فاجعه عاطفی جلوگیری کرد. اگر ما قبول کرده ایم که به واسطه ازدواج یک رابطه ی احساسی و با